Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie   
Członek Polskiej Federacjii Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   

 

Aktualnie jest 0 użytkowników ONLINE.


Licznikwycena nr 1 (75) 2007r. - cena 15,00zł

Spis treściwycena nr 4 (74) 2006r. - cena 15,00zł

Spis treści

Ryszard Cymerman, Tomasz Telega - Zasady wyceny na potrzeby opłat od nieruchomości
Zygmunt Bojar - Renta planistyczna na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości gruntowych
Dariusz Konieczny — Charakterystyka cech przestrzennych opisujących stan nieruchomości obciążonych infrastrukturą tranzytową — część 2
Andrzej Muczyński - Przekształcenia form zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi
Iwona Cieślak - Sporządzenie mapy wartości przestrzenni na przykładzie Olsztyna
Zbigniew Sujkowski - Informacja w teorii organizacji i zarządzania
Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 21)

wycena nr 3 (74) 2006r. - cena 15,00zł

Spis treści

Ryszard Cymerman, Lech Kotlewski, Zdzisław Tomaszewski - Rzeczoznawcy majątkowi w postępowaniu sądowym i administracyjnym
Andrzej Nowak - Ocena podobieństwa nieruchomości rolnych w procedurze ich szacowania podejściem porównawczym
Zbigniew Sujkowski - Informacje o cechach nieruchomości zawarte w materiałach geodezyjna - kartograficznych, wykorzystywane przez zarządców nieruchomości
Dariusz Konieczny - Oddziaływanie tranzytowych sieci uzbrojenia terenu na przestrzeń nieruchomości - część l
Katarzyna Kocur-Bera - Procedury negocjacyjne w pozyskiwaniu gruntów na cele publiczne
Mirosław Bełej, Agnieszka Szczech - Analiza wpływu procesów termomodemizacyjnych na wartość lokali w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych
Listy od czytelników - Trwałe związanie z gruntem
Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Informacja o konferencji TNN
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 20)

wycena nr 2 (73) 2006r. - cena 15,00zł

Spis treści

Tomasz Telega — Pojęcie nieruchomości podobnych, określanie stanu nieruchomości— zasady i praktyka (referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez PSRWN Oddział w Gdańsku w dniu 27 maja 2006 r. w Sopocie)
Zygmunt Bojar. Zbigniew Białek. Marek Ślusarczyk - Próbka reprezentatywna, czy grupa nieruchomości podobnych. Metoda korygowania ceny średniej a metoda porównywania parami
(referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez PSRWN Oddział w Gdańsku w dniu 27 maja 2006 r. w Sopocie)
Andrzej Hopfer Rynkowe cechy nieruchomości (referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez PSRWN Oddział w Gdańsku w dniu 27 maja 2006 r. w Sopocie)
Mirosław Bełej - Analiza wrażliwości jako podstawa oceny ryzyka iv procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości
Zbigniew Sujkowski - Zarządzanie nieruchomością instytucjonalną
Anna Banaszek, Sebastian Banaszek — Timeshare jako alternatywny sposób pozyskiwania dochodu z nieruchomości rekreacyjnych
Nowości Wydawnicze - Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur
Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz, 19)
Informacja o konferencji PFSRM


wycena nr 1 (72) 2006r. - cena 15,00zł

Spis treści

Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego
Andrzej Nowak — Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym
Radosław Cellmer, Jan Kuryj –Charakterystyka wybranych rozwiązań w zakresie monitorowania rynku nieruchomości
Agnieszka Zwirowicz — Zapotrzebowanie na niektóre dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej
Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodastwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 18)
Nowości na rynku wydawniczym

Nr 4 (71) 2005r. - Cena 10,00zł

Spis treści

Tomasz Ciodyk - Wycena nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Problematyka współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z rzeczoznawcami majątkowymi
Andrzej Muczyński — Zarządzanie stanem technicznym nieruchomości - wybrane zagadnienia
Arleta Grzesik - System katastralny w orzecznictwie
Jan Sachryń, Przemysław Samełko — Numeryczna mapa zasadnicza jako źródło informacji o nieruchomościach
Anna Pruss — Pierwsza wycena polskich rzeczoznawców w Chinach
Iwona Cieślak — Wycena przyrodniczych elementów przestrzeni miasta
Elżbieta Golabeska - Modele regresyjne zmienności cen mieszkań na rynku wtórnym iv Białymstoku
XIV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
Podziały nieruchomości — komentarz
Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 17)

wycena nr 3 (70) 2005r. - cena 10,00zł

Spis treści

J. Dąbek — Wybrane problemy warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego na tle znowelizowanych przepisów prawnych
A. Nowak, K. Rząsa - Prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie — nowe uregulowania prawne
M. Dudzińska — Metoda punktowa szacunku gruntów rolnych w pracach scaleniowych
E. Sawilow — Metoda korygowania ceny średniej — nowe ujęcie
K. Kocur-Bera - Specyficzne uwarunkowania czy rozpowszechniające się zjawisko? Analiza czynszów dzierżawnych nieruchomości rolnych na wybranym przykładzie 34
C. Kowalczyk - Zmiany cen nieruchomości rolnych w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2004
Informacje w wycenie nieruchomości - nowa pozycja na rynku wydawniczym
Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 16)


wycena nr 2 (69) 2005r. - cena 10,00zł

Spis treści

Ryszard Cymerman - Czy i jak gmina może poznać skutki finansowe uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? l
Józef Hozer Sebastian Kokot - Glos w dyskusji na temat standardu wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym
Andrzej Nowak - Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne
Andrzej Muczyński - Zasady wynajmowania lokali użytkowych z zasobu miasta Olsztyna
Krystyna Cymerman — Praktyki zawodowe kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Mirosław Belej, Magdalena Pacuszka, Paweł Witkowski - Ocena efektywności inwestowania na przykładzie wybranych scenariuszy rozwoju nieruchomości rolnej
Katarzyna Kocur-Bera - Nabywanie nieruchomości pod drogi krajowe - studium przypadku
Mariusz Dacko, Rafał Rójek - Analiza lokalnego rynku nieruchomości a ustalanie współczynnika kapitalizacji
Prawo w nieruchomościach
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego


wycena nr 1 (68) 2005r. - cena 10,00zł

Spis treści

T. Bajerowski, A, Biłozor - Podstawy teoretyczne sporządzania prognoz finansowych skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? ciąg dalszy
M. Hejbudzki, R. Cymerman - Zachowek - istota i problemy wyceny na przykładzie wybranej sytuacji
R. Wiśniewski - Sposoby określania wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
R. Cymerman, L. Kotlewski - Opłaty planistyczne (IVb)
J. Dąbek - Inwestycje liniowe- a prawa do nieruchomości
R. Cellmer - Analiza rynku na potrzeby wyceny podejściem porównawczym
Prawo w nieruchomościach
Przygotowanie do egzaminu państwowego


wycena nr 4 (67) 2004r. - cena 17,00zł

Spis treści

T. Bajerowski - Podstawy teoretyczne sporządzania prognoz finansowych skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wstęp
R. Cymerman, C. Kowalczyk, L. Kotlewski - Opłaty adiacenckie (IVa)

J. Jasiński - Tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego

Z. Sujkowski - Pojęcie i definicja zarządzania nieruchomościami

K. Kocur-Bera - Wybrane zagadnienia gospodarowania nieruchomościami rolnymi w świetle najważniejszych zmian przepisów prawa po 2001

J. Dąbek — Problematyka zaokrąglania oszacowanej wartości nieruchomości

J. Zyga - Błąd, dokładność i precyzja w szacowaniu nieruchomości metodą porównywania parami

Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości

Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami

Przygotowanie do egzaminu państwowego (.cz. 13)


wycena nr 3 (66) 2004r. - cena 17,00zł

Spis treści
J. Dąbek - Podstawy ustalania szerokości pasa eksploatacyjnego sieci infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej
J. Jasiński – Ewidencja podatkowa nieruchomości jako źródło danych o nieruchomościach
M. Bełej – Ewolucja, rewolucja i co dalej? – czyli alternatywne kierunki rozwoju podejścia porównawczego porównawczego szacowaniu nieruchomości
L. Kotlewski – podatek od spadków i darowizn (Iii)
J. Dąbek — Ocena dokładności oszacowanej wartości nieruchomości metoda porównywania parami
J. Kuper, M. Dacko - Charakterystyka rynku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na przykładzie Olsztyna
Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 12)
delegatów walny zjazd delegatów Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


wycena nr 2 (65) 2004r. - cena 17,00zł

Spis treści
Z. Bojar - Rola rzeczoznawców majątkowych w realizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
M. Hejbudzki - Służebności w gospodarce nieruchomościami
Z. Małecki - Wybrane zagadnieniu gospodarki nieruchomościami na tle zmian przepisów prawa
L Kotlewski - Opłaty od czynności cywilnoprawnych (IIIa)
J. Kuryj, K. Mijalska, A. Zwiejska - Udział cudzoziemców w kreowaniu rynku nieruchomości w Polsce
M. Ślusarczyk - Metoda korygowania ceny średniej to metoda korygowania ceny minimalnej
M Prystupa - Metoda korygowania ceny średniej - wyjaśnienia
Pytania prawne i uchwały Sądu Najwyższego dotyczące gospodarki nieruchomościami Przegląd ustawodastwa związanego z gospodarką nieruchomościami
Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz 11)


 
Adres
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, pokój 310, III piętro; 10-532 Olsztyn
tel/fax (0-89) 521 49 60
biuro@psrwn.olsztyn.pl
DESIGNED & CODED by Hubert Kryszk